Objectius

1. Compartir estratègies en coneixement, educació i lleure

Potenciar les biblioteques públiques de Catalunya com a centres amb continguts i serveis per l’estudi i la recerca dels usuaris. Els estudiants universitaris són un col·lectiu clau de ciutadans per contribuir al desenvolupament de la biblioteca pública.

2. Innovar en Tecnologies de la Informació i Comunicació TIC

Crear a les biblioteques públiques nous serveis i espais amb equipaments TIC per tal que els usuaris puguin desenvolupar, crear continguts digitals i noves eines d’accés a la lectura i a la informació.

3. Compartir formació

Potenciar que els estudiants universitaris experts en les TIC, siguin agents actius en el procés d’aprenentatge, capacitació i foment de l’ús d’aquestes tecnologies per als ciutadans i usuaris de les biblioteques públiques de Catalunya.

4. Establir programes de proximitat entre tipologies bibliotecàries

Apropar les biblioteques universitàries i els seus recursos d’informació científics i tècnics a les necessitats científiques dels usuaris de les biblioteques publiques. Les biblioteques universitàries estan integrades en les ciutats i els barris i poden contribuir des d’aquest vessant al servei dels ciutadans.

5. Col·laboració transversal

LABO és també un projecte de col·laboració transversal entre les diverses organitzacions i sistemes de gestió de les biblioteques publiques i universitàries de Catalunya per tal d’aconseguir un major aprofitament dels recursos disponibles en moments de crisi econòmica i canvis en el món de la informació.


 Més informació i com participar: labobiblios@gencat.cat